Maradj még

Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések:

A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban Ászf) tartalmazza Vörös István e.v. (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal (https://sportfogadás.com) (továbbiakban Oldal) és annak aloldalai, valamint bármely közösségi felülete (https://www.facebook.com/sportfogadas.com.nyero.oldal/, https://www.facebook.com/sportfogadas.tippek.strategia, https://www.instagram.com/sportfogadasco/, https://twitter.com/Sportfogadascom, https://hu.pinterest.com/sportfogadascom/) (továbbiakban egyaránt Oldal) használatának, illetve az Oldalon felmerülő jogviszonyoknak, az ott elérhető szolgáltatások (továbbiakban Szolgáltatás) igénybevételének, a Szolgáltató által a Szolgáltatás nyújtásának, a VIP-tagsági jogviszonynak, annak létrejöttének és megszűnésének feltételeit mindazon kérdésekben, amelyeket az Adatvédelmi szabályzat nem rendez, az alábbiak szerint:

A Szolgáltató által kínált Szolgáltatásokat minden Felhasználó kizárólag a jelen Ászf-ben meghatározott feltételeknek megfelelően veheti igénybe. Az Oldal és az ott elérhető Szolgáltatások működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Ászf-ből linkelt egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi szabályzat) az Ászf részét képezik és kötelező érvényűek minden Felhasználóra nézve, külön jogcselekmény nélkül is. A szerződésre a jelen Ászf rendelkezései vonatkoznak.

A jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint a jelen Ászf értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, a szerződéskötések alapjául szolgáló jogi normák az irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.) (mely alapján a Szolgáltatás közvetítő Szolgáltatásnak minősül), illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jogvita a magyar joghatóság hatálya alá tartozik, annak elbírálására magyar bíróság rendelkezik hatáskörrel. A szerződés magyar nyelven íródik.

A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött, jelen pont szerinti szerződés írásban megkötöttnek minősül. A szerződés iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A szerződést az Oldal elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Felhasználók az Ászf-et még a köztük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt megismerhessék, ennek érdekében a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Ászf mindenkor hatályosított verzióját könnyen és folyamatosan elérhető módon közzéteszi az Oldalon. Annak tartalmát a Felhasználó elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja a következő linken: https://sportfogadás.com/aszf. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről és védelméről az Adatvédelmi szabályzat rendelkezik, mely elérhető a következő linken: https://sportfogadás.com/adatvedelmi-szabalyzat. A jelen Ászf és Adatvédelmi szabályzat eltérése esetén a jelen Ászf az irányadó.

Ha a jelen Ászf bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel. Amennyiben a Szolgáltató az Ászf alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó, kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Ászf valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodhasson az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

1.1. A Szolgáltató adatai:

Oldal címe: https://sportfogadás.com

Szolgáltató neve: Vörös István e.v.

Nyilvántartási száma: 55490906

Adószáma: 56801426-1-33

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Pest Megyei Kormányhivatal

Emailcíme: info[kukac]sportfogadas.co

1.1.1. A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Telefonszám: +36 1 789 2 789

Faxszám: +36 1 789 3 789

Emailcím: support@tarhely.eu

Postacím: 1538 Budapest, Pf.: 510.

1.2. Időbeli hatály:

Az Ászf és az Adatvédelmi szabályzat a Szolgáltató által történt jóváhagyást követően, a Szolgáltató által az Oldalon történő közzététellel hatályosul, és határozatlan időtartamra szól (visszavonásig szól, vagy későbbi keletű Ászf/Adatvédelmi szabályzat közzétételével veszti el hatályát). A jelen Ászf 2015. július 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

1.3. Személyi hatály:

Felhasználónak minősül és az Ászf-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el az, aki a Szolgáltató bármely Szolgáltatásának bármely elemét igénybe veszi, aki az Oldalon regisztrál, vagy aki a Szolgáltatóval tagsági jogviszonyba kerül.

Előfizetőnek és Felhasználónak minősül mindazon Felhasználó, aki tagsági jogviszonyba kerül a Szolgáltatóval és fizetős tartalmak birtokába jut.

Affiliate-partner azon Felhasználó, aki a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján a jelen Ászf-ben meghatározott Szolgáltatást igénybe vevő – még korábban nem regisztrált – Előfizetőket közvetít a Szolgáltató részére, jutalék ellenében.

1.4. A Szolgáltató jogai:

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatását bármikor felfüggeszteni vagy megszüntetni, akár minden előzetes figyelmeztetés nélkül is. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét vagy egy részét megszüntesse. A Szolgáltatás egészének megszüntetése esetében a jelen Ászf hatályát veszti. A Szolgáltató jogosult az üzemeltetés és a Szolgáltatás jogát engedményezni, átadni vagy eladni.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációs adatainak vagy adatmódosításának teljes körű ellenőrzésére. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációs adatai megadásának vagy módosításának visszautasítására, amennyiben valószínűsíthető, hogy a megadott vagy módosított adatok már korábban regisztrált, más Felhasználóhoz tartozhatnak. A Szolgáltatónak elegendő a valószínűsítés, bizonyítania nem szükséges a regisztráció vagy adatmódosítás visszautasításának indokoltságát.

Amennyiben az Oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a Szolgáltatások vagy az árak terén, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után a Felhasználó azonnal tájékoztatásra kerül az új adatokról. A Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ez alapján, a téves áron visszaigazolt szolgáltatás-igénybevétel semmis szerződésnek tekintendő. A Szolgáltató ilyenkor tehát nem köteles a Szolgáltatást a hibás áron vagy feltételek mellett biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron, feltételek mellett történő teljesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó még egyszer megerősítheti a Szolgáltatás igénylését, vagy elállhat Szolgáltatás igénybevételének szándékától.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által az Oldalra továbbított információt, ötletet és egyéb anyagot bármilyen formában felhasználni, ideértve a térítésmentes átdolgozást, többszörözést, továbbítást, közzétételt, terjesztést. A Felhasználó által a Szolgáltatónak átadott tartalom tulajdonjoga az Ászf elfogadásával, külön jogcselekmény nélkül is, teljes mértékben, térítésmentesen átszáll a Szolgáltatóra, a Felhasználót semmiféle jog vagy további fizetési igény nem illeti meg ezekkel kapcsolatosan.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot az Oldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint az Oldal terjesztésének tekintetében. A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatásának valamennyi elemére, a domainneveire, az azokkal képzett másodlagos domainnevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

1.4.1. Az Ászf és az Oldal módosítása:

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra is, hogy jelen Ászf-et szintén bármikor, egyoldalúan módosítsa. A módosított Ászf a módosításban megjelölt időpontban, de legkésőbb a módosítás közzétételének napját követő 15 nap elteltével lép hatályba. A módosítás hatálybalépésekor már hatályban lévő szerződések tekintetében a módosítás hatálybalépésének időpontjáig a korábbi Ászf marad érvényben. A Szolgáltató az Ászf-ben foglalt feltételek módosításáról és a módosítás hatálybalépésének napjáról az Oldalon való közzététellel és emailben értesíti a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja az Ászf módosítását, de a nem Előfizetőnek minősülő Felhasználók jogosultak a jogviszonyukat azonnali hatállyal fel is mondani. Amennyiben a nem Előfizetőnek minősülő Felhasználók felmondási szándékukat a legközelebbi belépéskor (amikor az új Ászf-ről és/vagy Adatvédelmi szabályzatról tudomást szereznek) - de maximum 15 napon belül - nem jelzik, úgy a módosítás hatálybalépésének időpontjától a felek között a módosított Ászf és az Adatvédelmi szabályzat rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató jogosult továbbá az Oldalon elérhetővé tett dokumentumokban további általános szerződési feltételeket is meghatározni.

A Felhasználó köteles az Ászf módosításait figyelemmel kísérni és az Ászf rendelkezéseit megismerni. A Felhasználó e kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatások vagy a Szolgáltatáscsomagok tartalmát és díját bármikor, egyoldalúan módosítsa, esetlegesen bevezessen új szolgáltatást. A díj megváltoztatása a már igényelt és kifizetett Szolgáltatást visszamenőlegesen nem érinti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra is, hogy az Oldal bármely tartalmi elemét bármikor - akár előzetes figyelmeztetés nélkül - módosítsa vagy megszüntesse, annak tartalmát, működését, megjelenését megváltoztassa, mellyel szemben senki, semmilyen jogalapból igényt nem támaszthat.

1.5. Titoktartás, szerzői jogi védelem, jogsértések:

A jelen Ászf elfogadásával a Felhasználó beleegyezik abba, hogy szigorúan bizalmasan fog kezelni és titokban fog tartani minden, a Szolgáltatótól kapott sportfogadási tippet, illetve tőle kapott, róla megtudott, egyéb információt. Bizalmas információnak minősülnek a Felhasználók - és különösen a tagdíj ellenében az Előfizetők - részére átadott tanácsok (tippek, ötletek, elemzések) és információk, a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott információt tartalmazó bármely dokumentumok, szóbeli vagy egyéb, nem írott információk, üzleti titkok (a Szolgáltatóra és annak esetleges üzleti partnereire vonatkozó információk, privát üzleti ismeretek, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, a tevékenységgel kapcsolatban körülírt információkon kívül is minden olyan információk, amelyek titokban maradásához a Szolgáltatónak méltányolható érdeke fűződik) és minden esetben az olyan információk, amelyek az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adatnak, illetve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 17. § (2) bekezdésben foglalt definíció alapján egyedi adatnak minősülnek. A fentiek jogosulatlan megszerzésére tett kísérlet, a fenti adatok sokszorosítása, harmadik fél számára közvetlenül vagy közvetetten, (a jelen szerződésben meghatározott teljesítés érdekében, saját maga számára, a Szolgáltatás keretei között történő felhasználáson kívüli) bármilyen formában történő felhasználása, átadása és értékesítése szigorúan tilos. Az Oldal feltörésével és a Szolgáltató kommunikációjának feltörésével történő információszerzés szintén büntetendő, tekintettel a Büntető törvénykönyv 422. §-ára (Tiltott adatszerzés).

Az Oldal és annak adatbázisa, tartalma, az ott olvasható szövegek, az ott látható képek, a létrehozott és a jövőben létrehozandó alkotások, a Szolgáltató tevékenységével, a Szolgáltatás nyújtásával, valamint a Felhasználó rendelkezésére bocsátott vagy számára elérhetővé tett információval kapcsolatos tudásanyag (pl.: statisztikák, hírek és érdekességek), szellemi teljesítmény, megjelenés, egyedi ismeret, eljárás vagy egyéb tartalom és az ezek körébe vonható vagy ehhez hasonló jogosultság teljes mértékben a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, és mint szerzői jogi műveket, megilleti azokat a szerzői jog védelme.

A Felhasználó elfogadja, hogy a fenti tartalmakat – nem személyes, vagyis a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatán kívüli célból - bármilyen formában lemásolni, letölteni, lementeni, elektronikusan tárolni, többszörözni, kinyomtatni, feldolgozni, harmadik félnek továbbadni, közzétenni - a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül - tilos.

Minden Felhasználónak meg kell tennie minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa ezen titoktartási záradék teljesülését. A Felhasználó a bizalmas információt a szerződés hatálybalépésétől számított határozatlan ideig köteles megőrizni. A bizalmas információ Szolgáltatótól való megszerzésétől kezdve a Felhasználó köteles ugyanazon információvédelmi intézkedéseket megtenni, melyeket a saját bizalmas információi védelme érdekében megtesz, de legalább a jelen szerződés szerinti intézkedéseket, korlátozásokat, továbbá az adatvédelemről rendelkező jogszabályok hatálya alá tartozó adatok tekintetében annyit, mint amennyit a tárgybani jogszabályok és jelen szerződés ezen adatok vonatkozásában kötelezően előír.

Ha a Felhasználó a fentieket vagy bármely titoktartási kötelezettségét megszegi, a Szolgáltatónak jogában áll felmondani a vele kötött szerződést és megtenni a szükséges jogi lépéseket: büntetőfeljelentést tenni vele szemben, és a Felhasználó szerződésszegése miatt keletkező kárának teljes megtérítését követelni tőle. Szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja. Jelen rendelkezésektől függetlenül, amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegését a Felhasználó közreműködője követi el, azt úgy kell tekinteni, mintha a Felhasználó maga szegte volna meg a kötelezettséget.   

1.5.1. Egyéb lehetséges jogsértések:

A Felhasználók számára a felhasználói hozzáférésük (emailcím, jelszó) megosztása harmadik fél számára tilos.

Az Oldal tartalmának, védelmének bárminemű módosítását vagy annak megkísérlését, a védett tartalmak hozzáférésének módosítását, védelmének kijátszását jogsértésként kezeljük, és az Oldalról illetve a kapcsolódó Szolgáltatásokból való végleges kitiltást, illetve jogi következményeket von maga után, különösen a Büntető törvénykönyv 422. §-ára (Tiltott adatszerzés), 423. §-ára (Információs rendszer vagy adat megsértése) és 424. §-ára (Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása) való tekintettel. Tilos az Oldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, felhasználói hozzáférések tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az Oldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető. A Felhasználó köteles tartózkodni az Oldal visszafejtésétől, mások személyes adatainak kifürkészésétől.

A Felhasználó nem tanúsíthat olyan magatartást, ami az Oldal biztonságos működését, rendeltetésszerű használatát, informatikai biztonságát veszélyeztetné. A Felhasználó nem valósíthat meg olyan magatartást, amely kéretlen reklámlevelek (spamek) küldését eredményezi. A Felhasználó köteles tartózkodni olyan elektronikus levelek küldésétől, amelyek akár méretük, tartalmuk vagy csatolmányuk okán alkalmasak lehetnek arra, hogy a Szolgáltatónak kárt okozzanak, vagy tevékenységét bármely módon hátráltassák, esetleg a Szolgáltató vagy partnerei jó hírnevét csorbítsák. A Felhasználó nem reklámozhat saját érdekből az Oldalhoz köthető felületeken.

Tilos az Oldalra jogszabályba ütköző, pornográf, obszcén, vallási meggyőződést sértő, rasszista, rágalmazó, hírnévrontó, fenyegető, emberi méltóságot sértő vagy más módon kifogásolható szöveget, anyagot küldeni, feltölteni, közölni vagy ezekkel kapcsolatban posztolni, kommentelni. A Felhasználó köteles betartani az Oldalon a megfelelő etikai normákat, nem tehet sértő megjegyzést, valamint nem illetheti hamis váddal, rágalommal például a Szolgáltatót, az Oldalt, a Szolgáltatást, a tanácsadókat, az adminokat, a csoporttagtársait, de bárki mást sem. Ellenkező esetben a Szolgáltatásból való kizárással sújtható, a Szolgáltató saját, diszkrecionális döntése szerint.

Minden Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató vagy a vele szerződésben álló harmadik személy érdekeit sérti. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos, magyar jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Ászf betartása mellett, nem visszaélés-szerűen használható. Ellenkező esetben, ha a Felhasználó a jelen Ászf-ben vagy az Adatvédelmi szabályzatban foglalt egy vagy több kötelezettségét súlyosan megszegi, a Szolgáltató jogosult a rendelkezéseket megsértő Felhasználó számára a Szolgáltatást azonnali hatállyal, minden további értesítés nélkül felmondani, regisztrációját törölni, őt az Oldalról kizárni, amely esetben kártérítési/kártalanítási/visszatérítési felelőssége illetve kötelezettsége a Szolgáltatónak nincs. Ezen kívül a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. A Felhasználó felelőssége az országában hatályos mindenkori jogszabályokban előírt szabályok ismerete és annak betartása. Amennyiben a Felhasználó bármely jogát visszaélés-szerűen kívánja használni, a Szolgáltató jogosult a joggyakorlást megtagadni, illetve korlátozni.

1.6. Felhasználói kritériumok:

A magyar jogszabályok alapján szerencsejátéknak minősülő tevékenységet csak 18. életévüket betöltött személyek folytathatnak (külföldön pedig azok, akik a rájuk irányadó jog szerint előírt korhatárt elérték). Ezért a Szolgáltatást csak 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe. A szerencsejáték bizonyos országokban illegális tevékenységnek számít, így a Felhasználó felelőssége megállapítani, hogy az Oldal látogatása, a Szolgáltatások igénybevétele és fogadások megtétele nem ütközik-e adott ország vonatkozó jogszabályaiba.

1.7. A Felhasználó hozzájárulásai:

A Szolgáltató által nyújtott, jelen Ászf-ben meghatározott Szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételéhez a Felhasználó díjmentes regisztrációja szükséges. A regisztrációhoz szükséges a valóságnak megfelelő adatok hiánytalan megadása. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételét igazoló számla kiállításához köteles a saját, valós, személyes adatait (valódi név, számlázási cím (bejelentett lakcím), élő emailcím) megadni. A Szolgáltatás igénybevétele során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis, a Szolgáltató ilyenkor kizárja felelősségét, és azonnali hatállyal felmondhatja a Felhasználó jogviszonyát. A Szolgáltatót a Felhasználó által hibásan megadott adatokra visszavezethető problémák és az ezekből adódó bármilyen következmények tekintetében semminemű felelősség nem terheli. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan emailcímet választ, amely már létezik a Szolgáltató adatbázisában, a regisztráció újrakezdődik mindaddig, amíg a Felhasználó a kötelező adatokat nem adja meg pontosan vagy úgy, hogy azok nem ütköznek már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába.

A regisztráció befejezéséhez a Felhasználó köteles a jelen Ászf-et és az Adatvédelmi szabályzatot elolvasni, megismerni és elfogadni. A Felhasználó a jelen Ászf-ben foglaltak elfogadását a regisztrációs űrlapon található jelölőnégyzet kiválasztásával teheti meg. Ha ezt megteszi, abban az esetben úgy tekintendő, hogy a Felhasználó kifejezetten elismeri, hogy a jelen dokumentum tartalmát megismerte, és ezen ismeretek birtokában regisztrált, veszi igénybe a Szolgáltatást, és a jelen Általános szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja, azokkal kifejezetten egyetért, az adatkezelésekhez hozzájárul. A Szolgáltatás nyújtása és igénybevétele tehát csak a jelen Ászf elfogadása esetén lehetséges. Ha a Felhasználó az Ászf-et nem fogadja el, akkor nem regisztrálhat, és nem veheti igénybe a Szolgáltató Szolgáltatásait.

A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltüntetésre kerülő adatok a Szolgáltató esetleg harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A Felhasználó hozzájárul, hogy a regisztrációs eljárás és az előfizetés során általa megadott adatokat a Szolgáltató rögzítse és tárolja. A Szolgáltató korlátozott hozzáférést biztosít a Felhasználó által megadott adatokhoz saját maga részére az Adatvédelmi szabályzatban előírt módon. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a regisztráció és előfizetés során megadott adatokat és információkat felhasználva a Szolgáltató lényeges információval szolgálhat a Felhasználók által használt Szolgáltatásról, illetve egyéb szolgáltatásismertetőket küldhet, valamint megoszthatja partnereivel a szükséges adatokat, valamint ezen adatok a Szolgáltató esetleges későbbi, egyéb szolgáltatásához is felhasználásra kerülhetnek.

Az Előfizetőnek elállási, valamint rendes felmondási joga nincsen. A befizetett tagdíj visszatérítésének igénylésére soha, semmilyen jogcím nincsen.

1.8. Regisztráció, Szolgáltatás igénylése, előfizetés:

A Szolgáltató köteles a sikeres regisztrációt és a Szolgáltatás igénylésének megérkezését a regisztráló és az igénylő felé, annak regisztrációkor megadott emailcímére, haladéktalanul visszaigazolni. A felek között a Felhasználó által igényelt Szolgáltatásnak és a jelen Ászf-nek megfelelő tartalmú megbízási szerződés jön létre. A jogviszony azt követően jön létre, hogy a Felhasználó által tett ajánlatot a Szolgáltató email útján elfogadja és visszaigazolja. Az így létrejövő jogviszony alanyai a Felhasználó, mint Megbízó és a Szolgáltató, mint Megbízott. Az igénylés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A szolgáltatói tartalmak fizetős része, az Oldalon megjelölt tagdíj kiegyenlítésével érhető el a Felhasználók számára. Az Előfizető – eltérő kikötés hiányában – köteles az Oldalon meghatározott megbízási díjat kifizetni, ez ugyanis a megbízás teljesítésének feltétele, ellenkező esetben a Szolgáltató sportfogadási tippjeinek megismerésére nem jogosult. A megbízási díj fizetésének időpontja a Szolgáltatás tanácsadási jellegéből fakadóan szükségszerűen megelőzi a megbízott teljesítését, ezért a megbízási díj megfizetésére előzetesen, a Szolgáltatás igénylése után haladéktalanul kell, hogy sor kerüljön. A megbízási díj megfizetettnek minősül, amennyiben az ellenérték teljes egészében jóváírásra került a Szolgáltató számláján. A megbízási díj megfizetését követően az Előfizető a regisztrációkor megadott emailcímére értesítést kap a megbízási díj kiegyenlítéséről. A Szolgáltató a Szolgáltatás ellenértékének teljesítését követően kiállítja a díjról a számlát, és azt postai úton vagy emailben eljuttatja az Előfizetőhöz.

A Szolgáltató köteles az igényelt Szolgáltatást a választott Szolgáltatáscsomag díjának kiegyenlítését követő naptól kezdve biztosítani. A Szolgáltató törekszik az azonnali tartalom-hozzáférésre. A Szolgáltató köteles - a jelen Ászf szerinti korlátozásokkal - az előfizetés időtartamára Szolgáltatást nyújtani.

A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól regisztrációjának törlését. Ez esetben Szolgáltató az Adatvédelmi szabályzat szerint köteles eljárni. A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, így személyes adatainak törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a Felhasználót.

1.8.1. Hírlevél:

A Felhasználó a regisztráció folyamán feliratkozhat hírlevél fogadására is. A hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy a hírlevelekben a Szolgáltató reklámajánlatai is szerepelhessenek.

1.9. Felelősség:

A Felhasználónak el kell fogadnia, hogy - a legalaposabb felkészülés ellenére is - mindennemű sportfogadás szerencsejáték, ezért természetszerűleg kockázattal jár. A sportfogadási tanácsadók korábbi teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeli sikerre. Jelen Ászf elfogadásával a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele nem jelent garanciát a nyereséges sportfogadásra. A Szolgáltató csupán saját, egyéni meglátásait tükröző tanácsokat nyújt, álláspontot közöl, csak tájékoztató jellegű információt biztosít, ez nem feleltethető meg egy jövőbeni biztos eseménynek, ennek bekövetkeztéért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal, felelősségét már előre és teljes mértékben kizárja, különösen mivel az adott esemény bekövetkezésére semmiféle ráhatása nincs. A Felhasználó ezen információk alapján saját belátása szerint, szabadon dönthet, hogy azokat magáévá teszi-e vagy sem, hogy azokat felhasználja vagy sem, megteszi-e a fogadást vagy sem, és e döntéséért csak és kizárólag ő tartozik helytállni, döntése következményeiért kizárólag saját maga tartozik felelősséggel. A Felhasználó kizárólag saját felelősségére jogosult a Szolgáltatás igénybevételére. A Szolgáltatót a szolgáltatási jogviszony, az Oldal használata, az Oldalon található információk, a Szolgáltatás eredményessége, pontossága, megbízhatósága, teljessége, adott célra való alkalmassága és az ezek esetleges hiányából esetlegesen eredő vélt vagy valós, közvetlen, közvetett vagy következménybeli anyagi vagy más károk vagy egyéb jogkövetkezmények tekintetében semmiféle felelősség nem terhel, akár a Felhasználó, akár harmadik fél szenved kárt. A Szolgáltatót tehát semmifajta felelősség nem terheli az általa megosztott tippek fogadás általi megjátszásából eredő anyagi károkért vagy nem realizált nyereségért. Ha az ilyen tippek megjátszása pénzügyi veszteséghez vagy elmaradt nyereséghez vezet, az Előfizetőnek akkor sem áll jogában a befizetett díj visszatérítését igényelni, ahogyan a Felhasználónak nem áll jogában a pénzügyi kárának vagy elmaradt nyereségének megtérítését igényelni.

A Tipptörténetben szereplő információk csupán tájékoztató jellegűek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Oldalon közzétett, a sporteseményekhez kapcsolódó információk, elemzések csak tájékoztató jellegűek. Ezen információk helyességéért és a sajtófigyelés eredményeként publikált hírek valóságtartalmáért a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget, a Felhasználó tehát elfogadja azt, hogy az ezen információk alapján hozott döntéseiért is ő maga tartozik kizárólagos felelősséggel.

A Szolgáltató teljes mértékben kizárja felelősségét vis maior esetén. Vis maiornak minősül minden, a Szolgáltatón és annak irányításán kívül eső, neki nem felróható, általa az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett is elháríthatatlan külső ok, előre nem látható esemény vagy körülmény, mely okán bekövetkező károk lehetetlenné teszik a jelen Ászf-ből fakadó valamely kötelezettségnek egészben vagy részben történő teljesítését, vagy amikor ezen kötelezettségek teljesítése csak késedelmesen - az ilyen akadály elhárulta után - lehetséges. Ilyen esemény lehet szoftver- vagy hardverhiba; üzemzavar; rendszerhiba; információ- és/vagy adatvesztés; adattovábbítási kapcsolat, információtovábbítás, emailszolgáltatás (pl. emailfiókhoz tartozó tárhely telítettsége) vagy internetes hálózat területén adódó meghibásodás, kimaradás esetleg egyéb technikai jellegű hiba; bármilyen leállás, szünet; az elektromos vagy egyéb közszolgáltatás - akár ideiglenes – felfüggesztődése; az Oldal szerencsétlen kimenetelű használata; az Oldal adatainak káros megváltoztatása; mások által elhelyezett romboló informatikai alkalmazások, programok (pl.: vírusok, férgek, makrók) működése; az Oldal illegális feltörése, adatlopás, -halászás; árvíz; tűzvész; földrengés; súlyos járvány; sztrájk; zavargás; forradalom; lázadás; háború, stb. Amennyiben vis maior következményeként részben vagy egészben nem lehet a jelen Ászf-ből fakadó kötelezettségek teljesítését elvárni, akkor a jelen Ászf-ben vállaltak felfüggesztődnek. A Szolgáltató tehát nem vállal garanciát a Szolgáltatások zavartalan működésére. Erre vonatkozóan reklamációnak nincs helye, a Felhasználó ilyen esetekkel kapcsolatban igényt nem érvényesíthet Szolgáltatóval szemben, és ezen kötelezettségvállalása - az Ászf általi elfogadással - kifejezetten joglemondásra irányul. A Felhasználó ilyen követeléssel csak közvetlenül a kommunikációs szolgáltatóhoz fordulhat, ha olyan jellegű a probléma, és a felelősség is a kommunikációs szolgáltatót terheli.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget bármely Felhasználó által okozott vagy egyébként Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felületek harmadik személyek által üzemeltetett felületekre mutató linkeket is tartalmazhatnak. A Szolgáltató ezen linkek, illetve az általuk lehívható oldalak tartalma és az ott esetlegesen igénybe vehető szolgáltatások, termékek tekintetében semmilyen felelősséget nem vállal. E linkeket és a rajtuk keresztül elérhető oldalak tartalmát a Szolgáltató nem ellenőrzi. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal, tartalom vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja az általa üzemeltetett felületekről.

A Szolgáltató nem felelős az Előfizetőt ért anyagi kárért és az Előfizető nyereségének elmaradásáért, ha a Szolgáltató által feltüntetett oddsok közül egy vagy több időközben kedvezőtlen irányban megváltozik, esetleg az online fogadóiroda végül megtagadja a nyereség kifizetését, vagy az Előfizető hibájából nem zajlik le pontosan a fogadások megtétele. A Felhasználónak javasolt mindig ellenőriznie az oddsokat, mielőtt fogadna.

1.10. Affiliate-linkek

Az Oldalon hirdetési, partnerprogram (affiliate-) linkek is használatra kerülhetnek, melyek harmadik fél szolgáltatójának oldalára mutatnak. Ha a Felhasználó ilyen linkre kattint, regisztrál a másik oldalon, és utána saját belátása szerint terméket vagy szolgáltatást vásárol az adott oldalon, a Szolgáltató jutalékot kap a befizetés után.

2. Szolgáltatások:

Az Oldal egy információs felület, nem pedig fogadóiroda, a Szolgáltató által átadott információk nem minősülnek szerencsejátéknak, a Szolgáltató nem foglalkozik szerencsejáték szervezésével, nem buzdít szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenységre. A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a Szolgáltató - a Szolgáltatás keretében, illetve azon kívül az Oldalon - nem biztosít sport- és egyéb fogadási lehetőséget, a fogadás harmadik személybeli szolgáltatók által biztosított, a Szolgáltatástól és a Szolgáltatótól független platformon történik, amelyre Szolgáltatónak nincs ráhatása. Az Oldal független helyszín, nem birtokolja szerencsejáték-szervezet, a Szolgáltató harmadik személy által befolyásolva nincs, kizárólag külső körülmények vizsgálatával hozza meg döntéseit. Az itt közölt információk célja a tájékoztatás és a szórakoztatás.

2.1 Fizetős Szolgáltatások:

2.1.1. Sportfogadási tanácsadás, bankrollmenedzsment:

A Szolgáltató előfizetési díj térítésének ellenében a jelen Ászf szempontjából sportfogadási tanácsadásnak minősülő elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtását vállalja; aktuális sportesemények végkimenetelére, azokban bekövetkező események megtörténtére, sportfogadások megtételére vonatkozó szakmai tippeket szolgáltat napi rendszerességgel, a regisztrációkor megadott emailcímre küldött emailben az Előfizetőknek (VIP-csoporttagoknak). A Szolgáltató az alkalmazásában álló, tapasztalt sportfogadási szakértők segítségével köteles az elvárható legnagyobb gondossággal, körültekintéssel kidolgozott sportfogadási tanácsot nyújtani az Előfizetőnek. A Szolgáltató ezen kívül a megfelelő stratégia biztosításához szükséges tét összegére is javaslatot tesz. A Szolgáltató a stratégia alkalmazásához és nyomon követéséhez informatikai rendszert biztosít az Oldalon.

A napi sportesemények jellege és mennyisége, a tippek napi mennyiségét korlátozhatja. Előfordulhat, hogy érdemi fogadásra vagy érdemi tanácsadásra az adott napon nincs vagy csak korlátozottan van lehetőség. E tekintetben a Szolgáltató mindenfajta felelősségét kizárja.

2.1.2. Sportfogadási arbitrázs:

Az arbitrázsos Szolgáltatás Előfizetőit a Szolgáltató rendszeresen, (a regisztrációkor megadott emailcímére) emailben értesíti, amikor észlel egy olyan helyzetet, miszerint egy adott mérkőzésnél, adott online fogadóirodáknál, adott fogadási tételeket adott arányú téttel megjátszva biztos nyereséghez lehet jutni, mivel az adott fogadási tételek az adott arányú tétekkel számolva lefedik az - adott mérkőzést tekintve, annak egy szempontjával kapcsolatos - összes lehetséges kimenetelt. Ha a tételek elküldése és a fogadások megtétele között nem változnak rossz irányban az oddsok, és a fogadóirodák is kifizetik végül a nyereséget, illetve ha az Előfizető is az instrukcióknak megfelelően fogad, valamint nem jön közbe egyéb tényező, az Előfizető úgy biztos haszonnal zárja ezen fogadásokat.

2.2. Ingyenes Szolgáltatások:

A Szolgáltató a Szolgáltatásokat bemutató, illetve sportfogadással, sporteseményekkel, valamint az online magyar és nemzetközi sportfogadási piac helyzetével kapcsolatos híreket, tudnivalókat, érdekességeket, statisztikákat, tanácsokat és nyereményjátékokhoz kötődő információkat tehet közzé rendszeresen az Oldalon. A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a Szolgáltatás jellegéhez igazodóan a Szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, releváns, aktuális és széleskörű információkat tartalmaznak tényszerűségre, pontosságra, hitelességre és függetlenségre törekedve, közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, az Oldal, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege és tematikája szerint.

3. Regisztráció és előfizetés menete:

A regisztrációt az Oldal főoldalán lévő Regisztráció gombra kattintva lehet megkezdeni. A Felhasználó a pontos, személyes adatok megadása után az „Elfogadom az ászf-et és az adatvédelmi szabályzatot, és kijelentem, hogy elmúltam 18 éves.” melletti jelölőnégyzet kipipálását követően jogosult a Regisztrálok gombra kattintani. Ezután a visszaigazoló emailben megadott instrukciók alapján be kell jelentkezni, hogy befejeződhessen a regisztráció.

A Felhasználó a regisztrációt követően az Oldalon, az Előfizetés-menüpont alatt részletezett, különböző jellegű Szolgáltatáscsomagok közül választhat, amelynek díjai eltérnek egymástól, a tartalmukra (Sportfogadási tanácsadás, Sportfogadási arbitrázs, Kettő az egyben), illetve az előfizetés időtartamára (havi, féléves, éves) való tekintettel.

A csomag kiválasztása után a Felhasználónak rá kell kattintani a Lépjünk tovább! gombra, hogy megtörténhessen a Szolgáltatás igényléséhez szükséges díjfizetés.

3.1. Fizetési módok:

Ezt követően ki lehet választani a fizetési módot, a megfelelő mezőre kattintva. A megbízási díj kiegyenlítése kizárólag simplepayes bankkártyás fizetésen vagy banki átutaláson keresztül történhet.

3.1.1. SimplePayjel való fizetés menete:

Oldalunk a SimplePay által biztosított, biztonságos, bankkártyás fizetési megoldást nyújtja Felhasználóinak. Ehhez ki kell választani a Fizetés bankkártyával gombot. Ekkor a Felhasználó átirányítódik az Oldalról a SimplePay számlakifizetés-oldalára, ahol szerepel a Szolgáltató neve: Vörös István e.v. és a fizetendő összeg: pl. Összesen: 7.000 HUF.

Itt a Felhasználó megadja a fizetéshez használt kártya adatait. Ezek a következők: kártyaszám (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám), kártyán szereplő név, lejárat dátuma (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám) és CVC avagy érvényesítési kód (a kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye (CVV2, vagy CVC2)). Amennyiben a kártyán nem szerepel az utóbbi kód, az erre vonatkozó mezőt üresen szükséges hagyni.

Majd a Felhasználó megnyomja a FIZETEK gombot. A bankkártya - érvényessége és fedezete ellenőrzését követő - elfogadása után a SimplePay elindítja a kártyabirtokos számlájának - a Szolgáltatás ellenértékének megfelelő - megterhelését. Sikeres tranzakció esetén a vásárolt Szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül az Előfizető kártyaszámláján, és az Előfizető visszairányítódik az Oldalra, tájékoztatást kapva a tranzakció eredményéről.

Amennyiben a Felhasználó nem kerül automatikusan visszairányításra a fizetőoldalról a Szolgáltató Oldalára, esetleg a Felhasználó a banki fizetőoldalon a böngésző Vissza vagy Back esetleg a Frissítés vagy Refresh gombjára kattint, vagy bezárja a böngészőablakot, mielőtt visszairányításra kerülne a Szolgáltató Oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. A tranzakció eredményéről, annak esetleges sikertelensége okáról, részleteiről bővebben tájékozódni a számlavezető banktól lehetséges.

A simplepayes rendszer a vételár térítésének teljesítése céljából csak az alábbi bankkártyákat tudja elfogadni: MasterCard, Maestro, American Express és Visa.

A fizetés feldolgozását a Simple végzi. A Simple online fizetési rendszer fejlesztője és üzemeltetője az OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., cégjegyzékszám: 01-09-174466, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 24386106-2-43, adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-77549/2014, telefonszám: +36 (1) 366-6611, +36 (20) 366-6611, +36 (30) 366-6611, +36 (70) 366-6611, emailcím: ugyfelszolgalat@simple.hu)

A SimplePay-szolgáltatásról bővebben a http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf dokumentumban lehet olvasni.

Amennyiben a Felhasználó a fizetési módok közül a szolgáltatási díj SimplePay-rendszeren keresztül történő, bankkártyás kifizetését választja, úgy a Szolgáltatás igénylésének véglegesítését követően azonnal köteles kiegyenlíteni a megrendelt szolgáltatási csomag ellenértékét.

3.2. Árak:

A Szolgáltatás költségét a mindenkori díjtáblázat tartalmazza, mely az előfizetés pont alatt érhető el. A közzétett árak forintban meghatározott, ÁFÁ-val növelt, bruttó árak (Szolgáltatás nettó ára + ÁFA), azonban nem tartalmazzák az utalás, illetve a kifizetés költségét. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció jellegéről és pontos időtartamáról.

4. Kapcsolattartás:

A Felhasználók az info[kukac]sportfogadas.co címre küldhetnek emailt, vagy a kapcsolati űrlapon keresztül üzenhetnek, amennyiben bármilyen kérdés merül fel az Oldal Szolgáltatásaival, működésével kapcsolatban. Ezen kérdésekre a Szolgáltató munkatársai a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak.

A Szolgáltatás igénylésének beküldése a hét minden napján 0-tól 24 óráig lehetséges. Az igénylések feldolgozása aznap vagy legkésőbb a rá következő nap első felében megtörténik.

A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas lehet, és szenvedélybetegség kialakulásához vezethet.

5. Panaszkezelés:

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi Szolgáltatás nyújtását megfelelő minőségben, a megbízó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza, kifogása van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fentebbi emailcímen közölheti. A Szolgáltató a panaszt 15 munkanapon belül kivizsgálja, és - szükség szerint - orvosolja. A vizsgálat eredményét a Szolgáltató 30 napon belül, írásban megküldi a panaszos emailcímére. Ez a levél tartalmazza a Felhasználó panaszára adott érdemi választ, megjelölve a jogérvényesítési lehetőségek esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra rendelkezésre álló határidőket.

A panaszt esetlegesen elutasító álláspontját megindokolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontokról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát eljuttatja a Felhasználónak. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Felhasználó a panaszának elutasítása esetén a panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, de kezdeményezhet bírósági eljárást is. Adott esetben a Szolgáltató is fordulhat békéltető testülethez vagy bírósághoz.

5.1. Békéltetés:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online szolgáltatási szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az uniós online vitarendezési platformot is.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A szerződő felek a jelen Ászf hatálya alá tartozó bármely, a Szolgáltatással kapcsolatos jogvita tekintetében, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető, esetleges jogvitákra nézve, kikötik a Bíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Érd, 2015. július 20.

Belépés


Vagy adataid megadásával:
Regisztráció