Maradj még

Adatvédelmi szabályzat

1. Általános rendelkezések:

A jelen Adatvédelmi szabályzat (továbbiakban "Szabályzat") a Vörös István e.v. (székhely: 2030 Érd, Kossuth Lajos u. 109., nyilvántartási szám: 55490906, adószám: 56801426-1-33, nyilvántartást vezető cégbíróság: Pest Megyei Kormányhivatal) (továbbiakban: "Adatkezelő") által üzemeltetett https://sportfogadás.com weboldalon (továbbiakban "Oldal") keresztül nyújtott online szolgáltatási tevékenységére (továbbiakban "Szolgáltatás"), az Oldalon regisztrált felhasználók, az Oldalt, az Oldal mobilalkalmazását, valamint az Adatkezelő bármely közösségi felületét (https://www.facebook.com/sportfogadas.com.nyero.oldal/, https://www.facebook.com/sportfogadas.tippek.strategia, https://www.instagram.com/sportfogadasco/, https://twitter.com/Sportfogadascom, https://hu.pinterest.com/sportfogadascom/) (továbbiakban egyaránt "Oldal") használók (továbbiakban "Felhasználók") személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi szabályokat, nyilatkozatot tartalmazza. Az Oldal működésére, használatára, az ott elérhető Szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat az Oldalon található Általános szerződési feltételek (Ászf) tartalmazza. A jelen Szabályzatban nagybetűvel használt fogalmak az Ászf-ben meghatározott tartalommal értendőek, az itt tett kiegészítésekkel. A Felhasználók adatait kezelő Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el és szerződött partnerei számára is kötelező és elengedhetetlen feltételként elfogadtatja a jelen jogi közlemény rendelkezéseit.

1.1. Területi hatály:

A területi hatály az Oldal üzemeltetése és a Szolgáltatás nyújtása körében történő adatkezelésre terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az Oldalon megjelenő, megjelenítendő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan felületek adatkezeléseire, melyekre az Oldalról – linken keresztül - át lehet jutni.

1.2. Időbeli hatály:

Az időbeli hatály a Felhasználó hozzájárulásának megadásától kezdődően addig áll fenn, míg a jelen Szabályzat alapján az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, vagy a Szolgáltatás meg nem szűnik, kivéve ha a Felhasználó felhatalmazást ad adatainak további tárolására.

1.3. Jogalap:

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre a Felhasználók önkéntes, szabad akaratú hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával biztosítja.

1.4. Az adatfelvétel körülményei:

Az Oldal Szolgáltatásának igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a Felhasználónak kötelező megadnia az Adatkezelő által kért, azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges és a valóságnak megfelelő adatait. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációs adatlapon további adatok megadását kérje az adatkérés céljának közlésével.

1.5. Alapvető rendelkezések:

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A jelen Szabályzat kibocsátásának célja, hogy biztosítsa a nemzetközi adatkezelési és adatvédelmi előírások és az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényesülését az adatok és az alkalmazott eszközök szükség szerinti védelme útján. Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Oldal Felhasználóinak személyhez fűződő jogait, a rögzített, személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen Adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi, a lehető legbiztonságosabban tárolja a Felhasználóknak az Oldalon kezelt személyes adatait. Az Adatkezelő a Felhasználók adatait kizárólag a Szolgáltatás nyújtásának teljesítése céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében kezeli. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához, a Szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. Az Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti az információs társadalommal összefüggő Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a Szolgáltatás nyújtásához és az ehhez feltétlenül tartozó, egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. A személyes adatokat az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint, a törvényeknek megfelelően gyűjti és kezeli, azokat harmadik fél számára csak hozzájárulással adja ki, minden rögzített adat az Oldal tulajdonában marad.

A regisztráció, valamint az Oldal megtekintése során rögzítésre kerülhet a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — az általa használt böngésző és operációs rendszer típusa. Ezen naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat az Adatkezelő 6 hónapon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A Szolgáltatások jó minőségének biztosítása érdekében az Adatkezelő figyelemmel kísérhet minden vele folytatott kommunikációt, melyek rögzítésre kerülnek. Az Oldal publikus vagy privát területeiről vagy területeire (az Oldalon keresztül) küldött emailek nincsenek titkosítva.

Amennyiben a Felhasználó és az Adatkezelő között olyan jogviszony jön létre, amely szükségessé teszi az adatok kezelését, az Adatkezelő mindaddig kezelheti a személyes adatokat, ameddig az adatkezelésre jogszabály felhatalmazást ad, vagy ameddig arra az esetleges igényérvényesítés érdekében szükség lehet.

E Szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A jelen Szabályzat bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, azok eldöntése, vitatása esetén a mindenkor hatályos jogszabályok és az Ászf rendelkezései irányadóak. A mindenkor hatályos Szabályzat elérhető és letölthető a következő linken: https://sportfogadás.com/adatvedelmi-szabalyzat.

A Szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

1.5.1. A Felhasználó hozzájárulásai:

A Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy személyes adatai bekerülnek az Adatkezelő adatbázisába.

A Felhasználó regisztrációkor hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által megadott emailcímre rendszeresen rendszerüzeneteket, promóciós és marketingmegkereséseket, akciókat, új szolgáltatások leírásait, az Adatkezelő érdekkörébe tartozó kérdőíveket és egyéb hírlevelet, közléseket (továbbiakban együttesen: "Anyagokat") küldhessen esetleg közvetíthessen közvetett vagy közvetlen módon, akár direkt marketing eszközökkel.

A Felhasználó egyébként hozzájárul, hogy az általa megadott és az Adatkezelő által rögzített adatok a Szolgáltatás során gyűjtött adatokkal egyesítve az Adatkezelő saját üzleti céljaira és esetleges, későbbi, egyéb szolgáltatásához is felhasználásra kerülhessenek.

A fentieken túl egyes Szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak, ami kizárólag a Felhasználó önkéntességén alapulhat. Ezen adatkezelésekre is a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadóak.

1.5.2. Felelősség:

Az Adatkezelő a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal. Az Adatkezelő tehát nem vállal felelősséget azért se, ha a Felhasználó adatai a Felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására. Az Adatkezelő kizárja a felelősségét a Felhasználó által az Adatkezelő vagy annak szerződött partnere felé közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó érdekkörére visszavezethető, mindennemű, vagyoni vagy nem vagyoni kár esetleg jogsérelem, illetve egyéb hátrányos következmény vonatkozásában is.

1.5.3. A regisztráció törlése:

A Felhasználó jogosult regisztrációja törlésére, melyet az Adatkezelő rendszere 5 munkanapon belül végrehajt. A Felhasználók törölt adatairól az Adatkezelő még anonim módon sem készíthet biztonsági másolatot. Az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, így személyes adatainak törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a Felhasználót. Az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációjának törlését követően köteles 30 napon belül a Felhasználó személyes adatainak törlésére – kivéve a Szabályzatban foglalt kivételek esetén.

1.5.4. Jogsértő magatartások:

Jogellenes, ha a Felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül közzéteszi. A Felhasználó jogszabályba ütköző magatartást fejt ki, ha más Felhasználó személyes adatait kifürkészi, vagy annak kifürkészését megkísérli.

A Felhasználó köteles gondoskodni a saját maga által generált és csak számára ismert, értéket képviselő adatok biztonságáról. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi, és ezzel lehetősége van harmadik személynek arra, hogy jogtalan előnyt érvényesítsen, akkor az Adatkezelővel vagy annak bármely partnerével szemben a Felhasználó semmilyen igényt nem érvényesíthet.

A Felhasználó köteles az Adatkezelőnek bejelenteni, ha gyanú merül fel benne, hogy személyes adataival bárki visszaél az Oldal használata során. Az Adatkezelő a visszásságot a bejelentéstől számított, az Ászf-ben rögzített időtartamon belül belső vizsgálat lefolytatásával kivizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót elektronikus levélben értesíti, visszaélés gyanúja esetén pedig megteszi a szükséges jogi lépéseket, illetve ha képes, akkor a visszásságot azonnal - saját hatáskörén belül - megszünteti.

2. Az adatgyűjtés szempontjai:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a következőket az Oldal adatkezelésével kapcsolatban:

Az adatgyűjtés ténye,

Az érintettek köre: a Felhasználók,

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltatás teljesítése,

Az adatok törlésének határideje: Az elektronikusan tárolt személyes adatok a Szolgáltatás igénybevétele teljesítésének végét követően 30 napon belül törlésre kerülnek. A Felhasználó ilyen irányú igénylése esetén a lehető leghamarabb törlésre kerülnek az adatai. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. Az Adatkezelő a beérkezett emaileket, üzeneteket, Facebookon vagy máshol megadott adatokat, az érdeklődő nevével és emailcímével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli,

Az adatok megismerésére jogosult, lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő és munkatársai,

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése,

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó a regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez,

2.1. Az adatgyűjtés célja:

2.1.1. Az adatok kezelésének egyéb céljai:

A Felhasználó azonosítása az Oldal használata során, a Felhasználó fogyasztói jogainak érvényre juttatása, az Adatkezelő saját könyvelésének és nyilvántartásainak vezetése, az adatok továbbítása a Szolgáltatás elvégzése érdekében az adatfeldolgozó és egyébként az Affiliate-partnerek felé, az Oldal fejlesztéséhez és működésének optimalizálásához szükséges, statisztikai célú felhasználása, az Oldal látogatottságának és a Szolgáltatás minőségének figyelemmel kísérése és a fogyasztói szokások marketing- és egyéb célú megismerése. A további adatkezelések elsősorban a Szolgáltatás nyújtásához és az Adatkezelő működési köréhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő az adatfeldolgozónak hozzáférést biztosít a Felhasználó nevéhez, azonosítójához (ID), a Felhasználó emailcíméhez, címéhez (számlázási címéhez), érvényes csomagjához, az érvényes számlázási információkhoz, illetve a Szolgáltatást közvetítő Affiliate-partner nevét továbbítja az adatfeldolgozó felé, aki ezen adatokat kizárólag a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben jogosult kezelni.

Az Adatkezelő az Affiliate-partnereknek hozzáférést biztosít az őt jutalékra jogosító Felhasználók ID-számához, státuszához, valamint érvényes szolgáltatáscsomagjához, akik ezen adatokat kizárólag az értékesítői jutalék összegének megállapításához szükséges mértékben jogosultak kezelni.

A személyes adatok egyéb célokra történő felhasználására az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett és aktív magatartást igénylő hozzájárulásával válik jogosulttá,

3. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával megadott adatkezelésekhez és anyagok megküldésének hozzájárulását bármikor visszavonja vagy ismételten megadja. A Felhasználónak az Adatkezelő biztosítja, hogy az emailcímére küldött levelek további küldését megtiltsa.

3.1. Tájékoztatás, hozzáférés:

A fentebb megadott emailcímre írva a Felhasználó bármikor kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását - az Adatkezelő által, illetve az Adatkezelő rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott - személyes adatairól, annak kezeléséről, forrásáról, az adatkezelés időtartamáról, céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és annak elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás címzettjéről és jogalapjáról, és a hozzáférését ezen adatokhoz.

3.2. Adatmódosítás, -törlés, -zárolás, korlátozás:

A Felhasználó a fentebb megadott emailcímre írva kérelmezheti továbbá adatainak módosítását, és – a kötelező adatkezelés kivételével - személyes adatainak haladéktalan törlését vagy zárolását. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti. Ha az Adatkezelő a regisztrált Felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak törlése vagy helyesbítése érdekében és tájékoztatja az adatfeldolgozókat, hogy ugyanígy tegyenek.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, vagy ha a Felhasználó kéri, vagy ha a kezelt adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt vagy azt a bíróság esetleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha például a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot akkor is, ha például a Felhasználó ezt kéri, mert úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban a Felhasználó által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

Bizonyos esetekben a Felhasználó a fentebb megadott emailcímre írva kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

3.3. Tiltakozás:

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen,

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és -továbbítást is - megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.4. Adathordozhatóság:

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.

3.5. Az Adatkezelő a kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül,

jellemzően 24 órán, legfeljebb 10 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről közérthető formában, írásban, ingyenesen tájékoztatja a kérelmezőt. Az Adatkezelő a jóváhagyott helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről, törlésről, korlátozásról és tiltakozásról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az érintett kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül írásban közli az elutasítás ténybeli és jogi indokait, és tájékoztatja az érintettet a Hatósághoz való fordulás, továbbá a bírósági jogorvoslat lehetőségéről.

3.6. Jogérvényesítés:

3.6.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Ha a regisztrált Felhasználó nem elégedett az Adatkezelő válaszával, annak meghozott döntésével nem ért egyet vagy az Adatkezelő esetleges jogsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefonszám: 06-1-391-1400

Faxszám: 06-1-391-1410

Ügyfélszolgálat linkje: http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html

Emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

3.6.2. Bíróság:

Továbbá a Felhasználó az említett esetekben személyes adatai védelméhez való jogát joghatósággal és illetékességgel rendelkező magyar, polgári bíróság előtt is érvényesítheti. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A közléstől számított 30 napon belül fordulhat a bírósághoz, mely soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezheti. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

3.6.3. Kártérítés és sérelemdíj:

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4. Az Adatkezelő kötelezettségei:

4.1. Adatvédelmi nyilvántartás:

Az Adatkezelő az esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az esetleges adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az érintett, személyes adatok körét, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt, személyes adatok továbbításának címzettjét, a továbbított, személyes adatok körének meghatározását, a továbbítás időpontját, jogalapját, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4.2. Bejelentési kötelezettség:

Ha egy adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságára nézve, az Adatkezelő - indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott - bejelenti azt az illetékes felügyeleti hatóságnál, és értesíti a Felhasználót is.

4.3. Ha az Adatvédelmi szabályzat megváltoztatásra kerül, azt az Adatkezelő emailben vagy az Oldalon történő feltüntetéssel jelzi.

5. Adatfeldolgozók:

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe saját felelősségére. Az Adatkezelő az adatfeldolgozóért felelősséget vállal.

5.1. A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Telefonszám: +36 1 789 2 789

Faxszám: +36 1 789 3 789

Emailcím: support@tarhely.eu

Postacím: 1538 Budapest, Pf.: 510.

5.2. SimplePay

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a következőket az Oldal adattovábbítási tevékenységével kapcsolatban:

Az adatgyűjtés ténye,

Az érintettek köre: Az online fizetést választó minden Felhasználó,

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, emailcím, bankkártyaadatok

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart,

Az adatok megismerésére jogosult, lehetséges adatkezelők személye: A Simple online fizetési rendszer, OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., cégjegyzékszám: 01-09-174466, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 24386106-2-43, adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-77549/2014, telefon +36 (1) 366-6611, +36 (20) 366-6611, +36 (30) 366-6611, +36 (70) 366-6611, emailcím: ugyfelszolgalat@simple.hu), a továbbiakban: "Simple",

Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a Felhasználók védelme érdekében végzett fraud monitoring (visszaélés-ellenőrzés),

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése,

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti az online fizetést biztosító adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

A bankkártyás fizetésnél a biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. Az Adatkezelő a Szolgáltatás igénylésével kapcsolatos információkat kapja meg a Felhasználótól, a SimplePay pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat, a 128 bites SSL-titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról az Adatkezelő nem értesül, azokat csak a SimplePay érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően az Oldal tájékoztat. A kártyás fizetéshez a böngészőprogramnak támogatnia kell az SSL-titkosítást. Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A SimplePay rendelkezik egy 128 bites titkosítókulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A Felhasználó által használt böngészőprogram az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el az SimplePayhez, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek. Az Adatkezelő a Felhasználó kártya-, illetve az ehhez tartozó számla adatainak (pl. számának és lejárati dátumának) semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

5.2.1. Hozzájárulás az adatok a SimplePay általi kezeléséhez, bankkártyás fizetés esetén:

A Felhasználó elfogadja, hogy a Vörös István e.v. (2030 Érd, Kossuth Lajos u. 109.) által a https://sportfogadás.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, emailcím. Az adattovábbítás célja: a Felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a Felhasználók védelme érdekében végzett fraud monitoring.  

5.2.2. A SimplePay adatfeldolgozására vonatkozó GDPR-rendelkezések:

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete – a továbbiakban: "GDPR") 28. cikke alapján az Adatkezelő mint adatkezelő és a Simple mint adatfeldolgozó a jelen pontban rögzítik a SimplePay-rendszerrel és -szolgáltatással kapcsolatban az adatfeldolgozói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket. Az Adatkezelő az általa végzett online szolgáltatásnyújtás és díjának megfizetése tekintetében adatkezelőnek minősül, míg a Simple a SimplePay-szolgáltatás Adatkezelőnek történő nyújtásával a Felhasználók tekintetében adatfeldolgozónak minősül az Adatkezelő által a Simple-nek a vásárlással kapcsolatban átadott személyes adatok tekintetében.

A Simple vállalja, hogy a SimplePay-szolgáltatása részeként a GDPR által kötelezővé tett adatfeldolgozói feladatokat ellátja, és az adatfeldolgozóra vonatkozó kötelezettségeket teljesíti.

5.2.2.1. A feldolgozott adatok köre, az érintettek kategóriái, az adatfeldolgozás jellege és célja:

A Simple mint adatfeldolgozó az alábbi adatkategóriák tekintetében végez adatfeldolgozást:

5.2.2.1.1. Végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja: SimplePay-szolgáltatásban fizetési tranzakció lebonyolítása:

Érintetti kategória: Az Oldalon a SimplePay-szolgáltatással fizető Felhasználó

Kezelt adatkategória: név, telefonszám, emailcím, tranzakció összege, IP-cím, tranzakció dátuma és időpontja, szállítási cím, számlázási cím

5.2.2.1.2. Végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja: SimplePay-szolgáltatásban fizetési tranzakció authorizációja:

Érintetti kategória: Az Oldalon a SimplePay-szolgáltatással fizető Felhasználó

Kezelt adatkategória: név, telefonszám, emailcím, tranzakció összege, IP-cím, tranzakció dátuma és időpontja, szállítási cím, számlázási cím

5.2.2.1.3. Végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja: SimplePay-szolgáltatásban fizetési csalás monitorozása és megelőzése:

Érintetti kategória: Az Oldalon a SimplePay-szolgáltatással fizető Felhasználó

Kezelt adatkategória: név, telefonszám, emailcím, tranzakció összege, IP-cím, tranzakció dátuma és időpontja, szállítási cím, számlázási cím

A Simple mint adatfeldolgozó által végzett adatkezelési résztevékenység a fenti személyes adatok rögzítésére, tárolására, authorizációs partnernek történő továbbítására, törlésére terjed ki.

5.2.2.2. Az adatfeldolgozás időtartama:

A Simple a fenti adatfeldolgozási tevékenységét a Szerződés hatálya alatt, a SimplePay-szerződés megszűnéséig végzi.

5.2.2.3. A Simple mint adatfeldolgozó jogai és kötelezettségei:

Al-adatfeldolgozó igénybevétele: Az Adatkezelő a jelen szerződés és az Egyedi Szerződés aláírásával általános felhatalmazást ad a Simple-nek al-adatfeldolgozó igénybevételére. Amennyiben a Simple al-adatfeldolgozót vesz igénybe ezen általános felhatalmazás alapján, köteles az Adatkezelőt egyidejűleg tájékoztatni az igénybe vett al-adatfeldolgozó személyéről, valamint arról is, ha az al-adatfeldolgozóját lecseréli. Az Adatkezelő jogosult az igénybe vett al-adatfeldolgozó ellen kifogással élni. Ebben az esetben az Adatkezelő az adott al-adatfeldolgozót nem jogosult igénybe venni. Az így emelt kifogásra a felek formai kritériumokat nem állapítanak meg, azt az Adatkezelő a jelen szerződés kapcsolattartásra vonatkozó szabályainak figyelembevételével szabadon megteheti.

A Simple a fizetési tranzakciók authorizálására és fraud- (csalás-) monitoringra és fraud- (csalás-) megelőzésre az alábbi al-adatfeldolgozókat veszi igénybe: - OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., cg. 01-10-041585) - Borgun hf. (Ármúli 30, 108 Reykjavik, Iceland, cg. 440686-1259)

A Simple köteles az igénybe vett al-adatfeldolgozókkal írásbeli, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő adatfeldolgozói szerződést kötni.

A Simple az igénybe vett al-adatfeldolgozóért úgy felel, mintha az al-adatfeldolgozási tevékenységet ő maga látná el. Az Adatkezelővel szemben a Simple felel az al-adatfeldolgozó jogszabálysértéséért, szerződésszegéséért és bármilyen mulasztásáért.

A Simple csak olyan al-adatfeldolgozót jogosult igénybe venni, amely megfelel a GDPR és a SimplePay adatkezelői ászf adatfeldolgozóra vonatkozó rendelkezéseinek, különös tekintettel, de nem kizárólagosan, az adatbiztonsági követelményeknek.

5.2.2.4. Az Adatkezelő mint adatkezelő utasítási joga:

A Simple tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződés szerinti adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenységét csak és kizárólag az Adatkezelő utasításai és a jelen szerződés alapján jogosult végezni. A Simple nem jogosult a feldolgozással érintett adatokkal önállóan, saját döntése szerint rendelkezni, nem jogosult azokat az Adatkezelő utasítása nélkül törölni, megváltoztatni, összekapcsolni, felhasználni és semmilyen módon kezelni sem, és nem jogosult az adatkezelés célját és eszközeit meghatározni, erre csak az Adatkezelő jogosult.

A Simple a fenti 4.2.2.1. pontban meghatározott adatokat és csak az ott meghatározott célra kezelheti.

Amennyiben a Simple ezen kötelezettségét megszegi, a Simple adatkezelőnek minősül és önállóan felel az érintettekkel szemben.

5.2.2.5. Titoktartási kötelezettség:

A Simple az adatfeldolgozási tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, teljesítési segédeire, vezető tisztségviselőire nézve titoktartási kötelezettséget vállal az adatfeldolgozási tevékenysége körében kezelt felhasználói személyes adatokra vonatkozóan.

5.2.2.6. Adatbiztonság biztosítása:

A Simple kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságára jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatfeldolgozói tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően, valamint hogy ezen intézkedésekkel a lehető legteljesebb mértékben segíti az Adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja a kezelt adatok érintettjei felé fennálló, az érintettek önrendelkezési jogainak gyakorlásához kapcsolódó kötelezettségeit.

A Simple az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles, különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Simple köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a jelen szerződésnek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni.

Bármilyen okból történő adatvesztés esetén a Simple köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani. Amennyiben az adatvesztés kizárólag az Adatkezelőnek felróható okból következett be, úgy Simple az adatok visszaállításáért díjat számíthat fel a nála ezzel kapcsolatban felmerült igazolt költség erejéig.

A Simple köteles továbbá az Adatkezelőnek segíteni az adatbiztonsági kötelezettségek teljesítésében, és köteles az ehhez szükséges, a Simple rendelkezésére álló, információkat az Adatkezelővel 5 munkanapon belül írásban – beleértve az elektronikus levelet is - közölni.

5.2.2.7. Közreműködés az érintetti jogok gyakorlásában:

A Simple a személyes adatok tekintetében külön díjazás nélkül köteles biztosítani az Adatkezelőnek a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok szerinti érintetti jogok gyakorlását (például korlátozás, helyesbítés, hozzáférés, törlés, adathordozhatóság stb.), és köteles az Adatkezelőnek megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel segítséget nyújtani az érintettek jogai gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolásában. A Simple az Adatkezelő által közölt érintetti kéréseknek és az Adatkezelő ezzel kapcsolatos kérdéseinek, kéréseinek legfeljebb 5 munkanapon belül köteles eleget tenni, és késedelem nélkül köteles együttműködni az Adatkezelővel az érintetti kérések megválaszolása tekintetében.

Amennyiben az Adatkezelő az adatok helyesbítését, törlését, megsemmisítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok hordozását írásban elrendeli, a Simple köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül az Adatkezelő kérésének megfelelően azt elvégezni, és köteles az Adatkezelő ezen utasításait az igénybe vett al-adatfeldolgozókkal is végrehajtatni és ezekről az utasításokról az al-adatfeldolgozókat is tájékoztatni.

5.2.2.8. A Simple kötelezettségei az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban:

A Simple köteles az Adatkezelőt mint adatkezelőt segíteni adatvédelmi incidens esetén az incidenskezeléssel kapcsolatos adatkezelői kötelezettségei teljesítésében. A Simple a nála bekövetkezett adatvédelmi incidens esetén köteles az Adatkezelőnek haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 48 órán belül bejelenteni az adatvédelmi incidenst, és köteles az Adatkezelővel közölni egyidejűleg az adatvédelmi incidens jellegét, az az által érintett személyek kategóriáit és számát, az incidenssel érintett adatok kategóriáit és számát, ha van, akkor az adatvédelmi tisztviselője nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az Adatfeldolgozó által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítésére tett intézkedéseket is.

5.2.2.9. A Simple kötelezettségei az adatvédelmi hatásvizsgálattal kapcsolatban:

A Simple köteles az Adatkezelőnél esetlegesen elvégzendő adatvédelmi hatásvizsgálatban az Adatkezelőnek segítséget nyújtani, és köteles az ehhez szükséges, a Simple rendelkezésére álló információkat az Adatkezelővel 5 munkanapon belül írásban – beleértve az elektronikus levelet is - közölni. A Simple ezen kötelezettsége körében köteles az Adatkezelő erre irányuló kérésére a Simple által végzett adatkezelés hatásainak értékeléséhez szükséges információkat a fenti határidőben és módon az Adatkezelővel közölni.

5.2.2.10. A Simple kötelezettségei az előzetes konzultációval kapcsolatban:

A Simple köteles segíteni az Adatkezelőnek az adatvédelmi felügyeleti hatósággal történő esetleges konzultációban is, és köteles az ehhez szükséges, a Simple rendelkezésére álló információkat az Adatkezelővel 5 munkanapon belül írásban – beleértve az elektronikus levelet is - közölni.

5.2.2.11. A Simple kötelezettségei adatvédelmi audittal és helyszíni vizsgálatokkal kapcsolatban:

A Simple köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani az erre irányuló kérés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül minden olyan információt, amely a GDPR-adatfeldolgozókra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az Adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

5.2.2.12. A Simple kötelezettségei a szerződés, illetve az adatfeldolgozás megszűnésekor:

A Simple kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerint végzett adatfeldolgozási szolgáltatás nyújtásának befejezésekor vagy a jelen szerződés megszűnésekor minden, a jelen szerződés alapján általa feldolgozott személyes adatot haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül a Simple által meghatározott módon átad az Adatkezelőnek, és egyidejűleg valamennyi általa kezelt adatot töröl, fizikai hordozók esetében pedig visszajuttat az Adatkezelőnek, és törli a nála meglévő másolatokat ezzel egyidejűleg. A Simple törlési kötelezettsége nem vonatkozik azon adatokra, melyeknek tárolását magyar vagy európai uniós jogszabály előírja, valamint azokra sem, amelyeket a Simple adatkezelői minőségében kezel.

5.2.2.13. A Simple nyilvántartás-vezetési kötelezettsége:

A Simple vállalja, hogy a GDPR 30. cikkének értelmében a felelősségi körébe tartozóan végzett, valamennyi adatkezelési tevékenységről nyilvántartás vezetésére köteles a GDPR 30. cikk (1) a)-g) pontokban foglalt kritériumok maradéktalan és teljes körű megtartásával. A Simple kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a nyilvántartás-vezetési kötelezettségével kapcsolatos, bárminemű esetleges mulasztásaiért vagy kötelezettségszegéseiért egyedül viseli a felelősséget.

5.2.2.14. A Simple adatvédelmi tisztviselője:

A Simple vállalja, hogy amennyiben az a GDPR- és a hatályos magyar jogszabályok alapján részéről adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ezen kötelezettségének eleget tesz, és az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről, valamint személyében, illetve adataiban bekövetkezett változásról 5 munkanapon belül az Adatkezelőt értesíti.

5.2.2.15. A Simple mint adatfeldolgozó felelőssége:

A Simple tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a saját adatfeldolgozói tevékenységéért, valamint az általa igénybe vett al-adatfeldolgozók tevékenységéért felelősséggel tartozik.

6. Egyéb adatkezelések:

6.1. Cookie-k (sütik):

A cookie-k kis szöveges fájlok, melyeket weboldalak tárolnak a felhasználók böngészőin, hogy felismerhessék őket. A cookie-k személyes és nem személyes információt gyűjtenek a felhasználókról. EU-törvénykezés szerinti és minden EU-val kapcsolatban lévő weboldalnak engedélyt kell kérnie a felhasználóktól a cookie-kkal kapcsolatban. E engedély birtokában arra használjuk ezen cookie-kat, hogy az Oldal jól és biztonságosan funkcionálhasson.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a következőket az Oldal cookie-adatkezelésével kapcsolatban:

Az adatgyűjtés ténye,

Az érintettek köre: Az Oldalt látogató minden személy,

A kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, látogatási dátumok, időpontok,

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart,

Az adatok megismerésére jogosult, lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő,

Az adatgyűjtés célja: A Felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése,

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől kapott hozzájárulás,

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett hozzájárulhat vagy elutasíthatja cookie-k fogadását, és e döntését később módosíthatja. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja cookie-k fogadását. Az érintettnek lehetősége van a cookie-k elfogadását megtiltani és a meglévőket törölni a böngészők Eszközök vagy Beállítások menüjében, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A felhasználó a következő oldalakon tudhat meg a többet a cookie-król:

Böngészők beállításai:

6.1.1. Session cookie-k:

Bejelentkeztetve tartja a Felhasználót látogatása alatt, és a böngésző bezárását követő 15 perc elteltével törli magát.

6.1.2. Persistent cookie-k:

Ezek tovább maradnak a merevlemezen, és emlékeznek a Felhasználóra.

- Egyik fajtájuk a látogatás után 30 napig marad a merevlemezen, korlátozza egy reklám felugró ablak megjelenítését.

- Másik fajtájuk emlékszik arra, hogy a Felhasználó engedélyezte-e az Adatkezelő cookie-jainak alkalmazását esetükben.

6.1.3. Affiliate cookie-k:

Az Oldal partnerprogramjának megfelelő működéséhez szükségesek, hogy nyomon lehessen követni az affiliate-partnerek teljesítményét, hogy fizetséget kaphassanak a munkájukért.

6.1.4. Az Oldal saját affiliate-jéhez szükséges cookie-k:

Az Oldalon ezekhez kapcsolódó hirdetési linkek szerepelhetnek, melyek harmadik fél szolgáltatójának oldalára mutatnak. Ha a Felhasználó ilyen linkre kattint, és regisztrál a másik oldalon, utána saját belátása szerint terméket vagy szolgáltatást vásárol az adott oldalon, az Adatkezelő jutalékot kap a befizetés után. Ezt egy cookie teszi lehetővé, mely közli a céloldallal, hogy honnan érkezett a látogató.

6.2. Analitika:

Az Adatkezelő analitikai szoftvereket és eszközöket alkalmazhat, hogy általuk megértse, a Felhasználók hogyan használják az Oldalt, anonim, összegzett adatokat gyűjtve a Felhasználókról, mint például a böngésző és az operációs rendszer típusa, a képernyő felbontása, honnan érkezett a Felhasználó, a lapok megnyitásának száma. Ez az információt az Adatkezelő az Oldal optimalizálására használja. Az Adatkezelő megtudhatja, mely oldalai népszerűek, honnan érkezenek a Felhasználók, amely marketing szempontból lehet előnyös.

6.2.1. Google Analytics:

Az Oldal a Google Analytics alkalmazását használhatja, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a felhasználó számítógépére ment el, így elősegítve a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik, amerikai egyesült államokbeli szerverére kerülnek és tárolódnak el. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google Amerikai Egyesült Államokban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Az ilyen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy bizonyos honlapoknak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. A felhasználó megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngészőplugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

6.2.2. Histat

6.3. Google AdWords-konverziókövetés:

Az Adatkezelő a Google AdWords nevű online reklámszolgáltatást használhatja, továbbá annak keretein belül igénybe veheti a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google-konverziókövetés a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043, Amerikai Egyesült Államok) elemző szolgáltatása.

Amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy a Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords-felhasználó másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k nyújtanak – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords - konverziókövetést választó - ügyfelei számára konverziós statisztikák készülhessenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha a felhasználó nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután a felhasználó nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://www.google.com/policies/privacy/.

6.4. Közösségi oldalak:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a következőket a közösségi oldalak adatkezelésével kapcsolatban:

Az adatgyűjtés ténye,

Az érintettek köre: Mindenki, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Youtube/Google+/Pinterest/Instagram, stb. közösségi oldalakon, és lájkolta/bejelölte az Oldalt,

A kezelt adatok köre: A Felhasználó Facebook/Twitter/Youtube/Google+/Pinterest/Instagram, stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, nyilvános profilképe,

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok módosítási és törlési lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik,

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, az Oldal egyes tartalmi elemeinek, Szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának az Oldalnak a megosztása, népszerűsítése,

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

A Felhasználó többet olvashat a Facebookkal kapcsolatos cookie-król ezen az oldalon: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

7. További tudnivalók:

7.1. Adatbiztonság (7.§):

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség, zárt forráskód, MD5 hash), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő és annak tárhelyszolgáltatója informatikai rendszere véd többek között informatikai csalás és vírusok, kémkedés, spamek, hackeres feltörések és egyéb támadások ellen. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy felhasználásának megakadályozása érdekében az Adatkezelő gondoskodik a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a Szolgáltatás nyújtásában résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, illetve a kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról. Az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A fentiek alapján Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított és változatlansága igazolható legyen.

7.2. Egyéb, törvényi háttér:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell az adatgyűjtés tényéről, és arról, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az érintettek és a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy(ek)ről, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, arról, hogy az érintett személyes adatait az adatkezelő hogyan kezeli, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról, illetve az érintett - adatkezeléssel kapcsolatos - jogairól.

Az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatni kell az érintettet arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, esetleg az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A törvény értelmében, ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az adatgyűjtés célja, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

A weboldal működtetése során figyelemmel kell lenni az alábbi elvekre: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, illetve az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, esetleg azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete - közérdeken alapuló célból - elrendeli. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben, a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, az adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak - a szerződésben meghatározottak szerinti - kezeléséhez.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetve iratok rendelkezésre bocsátására. Az adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a Nemzeti Jogszabálytárban olvasható, ezen a linken: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.243466.

7.2.1. A Szabályzat az alábbi jogszabályokra való tekintettel készült el:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6. §-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155. §-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

7.3. Fogalmak:

adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, kezelése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése és kezelése

adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

Affiliate-partner: Azon Felhasználó, aki az Adatkezelővel kötött külön megállapodás alapján az Ászf-ben meghatározott Szolgáltatást igénybe vevő – még korábban nem regisztrált – Előfizetőket közvetít az Adatkezelő részére, jutalék ellenében

érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított esetleg - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

Felhasználó: Az Adatkezelő által nyújtott, Ászf-ben meghatározott Szolgáltatás igénybe vevője, aki a regisztrációval egyidejűleg elfogadja az Ászf-ben foglaltakat

harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintett-tel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

személyes adat: Az érintett-tel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, az adatok módosítását, illetve a kezelt adatok törlését kéri

8. Kapcsolattartás:

Amennyiben a kezelt adatok tekintetében bármilyen szándék, kérdés, probléma merülne fel, a következő emailcímen: info[kukac]sportfogadas.co vagy a kapcsolati űrlapon keresztül lehet kapcsolatba lépni az Adatkezelővel.

Érd, 2018. május 21.

Belépés


Vagy adataid megadásával:
Regisztráció